University Joomla Templates

เฉพาะสมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน5
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา31
mod_vvisit_counterเดือนนี้122
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา172
mod_vvisit_counterทั้งหมด3916

แนวทางการปฏิบัติของกองทัพอากาศเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

จากเป้าหมายของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลไทยจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลไกระดับชาติเพื่อรองรับการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างบูรณาการ โดยจัดตั้ง คณก./คณอก.สำหรับดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในแต่ละเสา ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดย คณอก.ศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ได้มีมติเมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๗ กำหนดเป้าหมายระยะเร่งด่วนและประเด็นเร่งด่วน ที่กระทรวงกลาโหมและ นกข.ต้องให้ความสำคัญ ดังนี้
๑.  การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
๑.๑  การส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน
๑.๒  การส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล
๑.๓  การแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในกรอบอาเซียน
๑.๔  การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกัน
๑.๕  เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน


๒.  การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
๒.๑  การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
๒.๒  การพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นไปตามพันธกรณี

๓.  การสร้างความตระหนักรู้ด้านการเมืองและความมั่นคง เน้นการดำเนินตามแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมเร่งด่วนตามประเด็นความร่วมมือการเมืองและความมั่นคงที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากมติดังกล่าวกองทัพไทยในนามของ นขต.ของกระทรวงกลาโหม จึงได้กำหนดแผนดำเนินงาน ๕ ปี ของกองทัพไทยประจำปี ๒๕๕๘-๖๒ กำหนดให้ นขต.ทท.และทุกเหล่าทัพ ดำเนินความร่วมมือกับมิตรประเทศและขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในระดับกองทัพกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

กองทัพอากาศเองนั้น ก็มีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะคณะทำงานร่วมระหว่าง ทอ.กับ ทอ.ในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่แล้วมาเป็นระยะเวลานาน จำนวน ๓ ประเทศ ได้แก่ ทอ.มาเลเซีย, ทอ.สิงคโปร์ และ ทอ.อินโดนีเซีย ซึ่งคณะทำงานร่วมระหว่าง ทอ.-ทอ.มาเลเซีย เป็นคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นคณะแรกในปี ๒๕๒๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก จนท.ด้านการบินร่วมกัน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในทุกระดับชั้นมาโดยตลอด และจากเป้าหมายในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กองทัพอากาศได้ขานรับนโยบายของทางรัฐบาล โดย ผบ.ทอ.และ ผบ.ทอ.ของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการหารือร่วมกันในที่ประชุม ผบ.ทอ.ปี ๒๕๕๖ ในการเตรียมการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๕๗ และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมี แผนกกิจการอาเซียน กปพ.สยฝ.ยก.ทอ.เป็นผู้รับผิดชอบด้านธุรการ และ สนง.อาเซียนกองทัพอากาศเป็นเลขานุการ

 
joomla templateinternet security reviews
คณะทำงานการจัดการความรู้กรมยุทธการทหารอากาศUniversity template joomla by internet security review