การจัดการความรู้กรมยุทธการทหารอากาศ

Directorate of Operations Knowledge Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คณะทำงานร่วมกองทัพอากาศไทย-กองทัพอากาศในกลุ่มประเทศอาเซียน

(Air Working Group : AWG)

 

กลุ่มกิจกรรม KM
แบบสอบถาม UAV

ความรู้กี่ยวกับอากาศยานไร้นักบิน
 

แบบสอบถาม NCOs

การใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง NCOs เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์กองทัพอากาศ